Vedení účetnictví, zpracování mezd

Motto: Účetnictví jako informační systém

V našich očích slouží účetnictví především k tomu, aby v rámci předpisy daných metod co nejvíce sloužilo uživateli informace, které shromažďuje. Jednosměrnost toku informací od managementu směrem k účetnictví by měla být nahrazena jejich vzájemnou interakcí, kdy management v procesu rozhodování bude mít možnost čerpat relevantní ekonomicko-finanční informace přímo z účetnictví a bude tak maximalizován užitek z režijní činnosti, kterou účetnictví bezesporu je.

Systematické, kontinuální a analytické účetnictví tak vytváří předpoklad pro užití informací čerpaných z námi vedeného účetnictví v běžné praxi.

Tuto tak důležitou oblast jsme Vám schopni nabídnout s využitím následujících nástrojů:

 • Vedení účetnictví
 • Zpracování mzdové agendy
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • Zavedení účetnictví
 • Metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta
 • Kontrola zpracování účetnictví

Vedení účetnictví

Za použití moderního účetního systému vedeme jednoduché i podvojné účetnictví, z něhož jsme na základě požadavku klienta sestavit prakticky jakkoliv podrobné nebo souhrnné výstupy, přenositelné ve formě obecně rozšířeného datového formátu (MS Excel).

Zpracování mzdové agendy

Pro klienty zaměstnávající pracovníky jsme připraveni zavést mzdovou evidenci a zpracovávat ji včetně zajištění styku s příslušnými orgány sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a správce daně z příjmů.

Zpracování účetní závěrky

Zpracování účetní závěrky je u klientů, kterým vedeme účetnictví samozřejmostí.

Kromě toho však můžeme poskytnou metodickou podporu při zpracování účetní závěrky i tam, kde si účetní jednotka vede účetnictví sama, nebo jí ho dodavatelsky vede jiný pověřený subjekt. Dále můžeme poskytnout také poradenství a součinnost při provádění inventarizace, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné dokončení účetní závěrky.

Zpracování podkladů pro daňová přiznání

Při zpracování účetnictví standardně vyhotovujeme příslušné účetní výstupy pro sestavení daňových přiznání především k daním z příjmů a daním z přidané hodnoty, která čerpají povinně údaje z účetnictví.

Zavedení účetnictví

Každý úspěšně se rozvíjející podnikatelský záměr vede podle naší zkušenosti k tomu, že v určitém okamžiku přestává být pro firmu efektivní zajišťovat vedení svého účetnictví prostřednictvím specializované účetní a daňové kanceláře.

V takovém případě vyvstává potřeba zavést systém zpracování účetnictví přímo v klientské firmě a to tak, aby v co nejkratší době pokrýval její potřeby a nároky na úroveň vedení účetnictví vlastními zaměstnanci a za použití vlastních technických prostředků.

Pro úspěšné zvládnutí relativně složitého procesu zavedení zpracování účetnictví vlastními silami doporučujeme využít služeb odborného konzultanta v následujících oblastech:

 • Procesní analýza
 • Návrh organizační struktury pracovišť podílejících se na zpracování účetní evidence a návrh jejich jednotlivých funkcí (oběh účetních dokladů)
 • Podpora při výběru účetního personálu, který bude pověřen zajišťováním účetnictví
 • Úvodní zaškolení účetního personálu
 • Podpora při výběru účetního systému
 • Kontinuální doškolování účetního personálu
 • Následná metodická a poradenská podpora zaměstnanců klientské společnosti

Poznámka: Pro možnost dosažení optimálního výsledku při zavádění účetnictví je důležité, aby měl poradce možnost následně působit na způsob vedení klientova účetnictví například formou konzultací

Metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta

Při využití tohoto nástroje působíme přímo u klienta, v místě jeho zpracování účetnictví. Zde s účetní klienta konzultujeme jednotlivé složitější konstrukce souvztažností pro vlastní zaúčtování, jednotlivé způsoby účtování a nastavení jednotlivých číselníků a parametrů ve vazbě na aktuálně platné právní předpisy vztahující se na specifika předmětu činnosti klienta.

Dalším prvkem tohoto nástroje je tvorba či případně úpravy vnitropodnikových norem a směrnic v příčinné vazbě na zpracování účetnictví a potřeby účetní jednotky klienta. Mezi nejdůležitější vnitropodnikové normy a směrnice patří:

 • Statut účetní jednotky
 • Systém zpracování účetnictví
 • Oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů
 • Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán
 • Zásoby a jejich evidence
 • Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů
 • Zásady pro tvorbu dohadných položek
 • Evidence valutových a devizových operací
 • Plán inventarizací
 • Harmonogram účetní závěrky
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Pracovní cesty, cestovní náhrady, stravování zaměstnanců

Kontrola zpracování účetnictví u klienta

V tomto případě provádíme kontrolu vybraných účetních případů a to od prvotních dokladů přes vlastní zaúčtování až po příslušné požadované výstupy z účetnictví. V případě vzniklých nedostatků navrhneme optimální způsob řešení včetně případného postupu pro následující období.

© 2005-2012 alesco.