Daňové poradenství

Motto: Jsme zde pro Vaši jistotu

V rámci činnosti daňového poradenství napomáháme klientovi splnit řádně všechny daňové povinnosti, kterým musí v České republice dostát.

Vycházíme při tom z faktu, že daně v jakékoliv podobě jsou realita, kterou musí každý daňový subjekt respektovat. Současný daňový systém je v České republice pro laika natolik nepřehledný, že pro to, aby poplatník zbytečně nezvyšoval svou daňovou zátěž nad mez, která je zákonem stanovena, je v mnoha případech efektivní vyhledat průvodce houštinou daňových a navazujících právních předpisů.

Jako Vaši průvodci jsme na společné cestě přes daňová úskalí připraveni použít zejména následující nástroje:

 • Konzultace při přípravě obchodních smluv
 • Sestavení daňových modelů pro variantní rozhodování při přípravě obchodních případů
 • EU poradenství
 • Sestaveí daňových přiznání
 • Zastupování klienta v daňovém řízení před finančními úřady
 • Zastupování klienta v daňovém řízení před soudy
 • Daňový audit - ověření základu daně
 • Průběžný daňový dohled

Konzultace při přípravě obchodních smluv

Praxe každodenně ukazuje, že řada z nás považuje daňového poradce (podobně jako právníka či lékaře) za osobu, která zázračně vyřeší nastalý problém, protože „ví, jak na to“. Často tomu tak opravdu může být. Avšak jako prozíravější se jeví možnost mnoha možným problémům předcházet tím, že klientem oslovený daňový poradce posoudí připravovanou obchodní smlouvu a seznámí klienta s jejími možnými daňovými dopady.

Sestavení daňových modelů pro variantní rozhodování při přípravě obchodních případů

Pokud je daňový poradce osloven klientem v ještě rannější fázi nežli v době finalizace kontraktu přípravou smlouvy je možné využít jeho specializaci pro vytvoření formalizovaného (nejčastěji matematického) modelu, který na základě zadaných parametrů demonstruje různou míru daňového zatížení ve vazbě na variantní způsoby dodávek, financování či právních konstrukcí, a to také při zvážení jejich dopadů do účetnictví daňového subjektu včetně vazeb na výši daňového zatížení u klienta v daném roce, ale i v letech následujících.

EU poradenství

Cílem našich nabízených poradenských služeb je eliminace rizik vyplývajících z ekonomických nástrojů a postupů Vaší společnosti a nalezení nových možností jichž se dotýká vstup do Evropské unie.

Naše nabídka se týká zejména následujících oblastí:

Cla a unijní statistika

 • Problematika celních předpisů po vstupu do EU
 • Mezinárodní obchod a celní řízení po vstupu do EU
 • Obchod s třetími zeměmi
 • Obchod mezi členskými státy EU
 • Statistika vnitrounijního obchodu ( INTRASTAT )
 • Ukončení režimů s podmíněným osvobozením od dovozního cla a režimů s ekonomickým účinkem u zboží původem z EU nebo kandidátských zemí po vstupu do EU
 • Ukončení režimů s podmíněným osvobozením od dovozního cla a režimů s ekonomickým účinkem u zboží původem mimo EU, ale nesplňujícího podmínky těchto režimů stanovené předpisy EU
 • Problematika původu zboží dle předpisů EU
 • Využití strukturálních fondů a zdrojů EU souvisejících s Vašimi podnikatelskými aktivitami

Oblast přímých daní

 • Problematika zdanění mateřských a dceřiných společností po vstupu do EU
 • Problematika převodních cen

Oblast nepřímých daní - DPH

 • Problematika daně z přidané hodnoty při poskytování služeb v rámci EU
 • poskytování licencí, reklamních a poradenských služeb
 • pronájem movitých věcí
 • zprostředkovatelské služby
 • transportní služby
 • Problematika daně z přidané hodnoty při dodání zboží v rámci EU
 • dodání a pořízení zboží v rámci EU
 • dodání a pořízení zboří při trojstranných obchodech v rámci EU
 • zasílání zboží
 • souhrnná hlášení
 • Problematika spotřební daně po vstupu do EU

Základní naše poradenské produkty související se vstupem České republiky do Evropské unie jsou

 • Audit rizik a připravenosti Vaší společnosti na vstup do Evropské unie
 • Interní workshop pro pracovníky Vaší společnosti
 • Průběžné poradenství

Sestavení daňových přiznání

Sestavujeme pro klienty všechny druhy daňových přiznání k daním, kterým budou při své činnosti podléhat.

Typicky seřazeno podle četnosti tedy sestavujeme přiznání k:

Pokud se klient rozhodne podat daňové přiznání bez zastoupení daňovým poradcem, připravíme pro něj souhrnný podklad, na jehož základě tak může učinit.

Zastupování klienta v daňovém řízení před finančními úřady

V daňovém řízení mnoho daňových subjektů nedosahuje uspokojivých výsledků, když se dopouští procedurálních chyb, které mnohdy mohou ovlivnit výsledek daňového řízení v jeho neprospěch. Proto je podle našeho soudu jedním z hlavních úkolů daňových poradců maximální ochrana zákonných práv daňových subjektů v daňovém řízení.

Nejčastěji působíme v zastoupení klientů při provádění daňové kontroly ze strany správce daně a při formulaci a podávání řádných opravných prostředků, kterými se napadá výsledek vyměřovacího řízení (typicky dodatečné platební výměry).

Daňový poradce však může napomoci také v případech placení daní (žádosti o posečkání daně nebo povolení splátek, žádosti o prominutí příslušenství daně – daňového penále apod.)

Zastupování klienta v daňovém řízení před soudy

V případě neúspěšnosti opravných prostředků, můžeme v zastoupení klienta podat žalobu k příslušnému Krajskému soudu, kde můžeme nechat přezkoumat v celém rozsahu rozhodnutí finančního úřadu, případně finančního ředitelství.

Daňový audit - ověření základu daně

Potřebnost zpětného prověřování základu daně vyplývá podle našich zjištění z negativních zkušeností, které s touto problematikou mají naši klienti. Neustále novelizované daňové zákony, měnící se výklady k platným ustanovením a v neposlední řadě i výměna pracovníků na straně společnosti, způsobují problémy ve fungování společnosti, které má tato služba odstranit.

Daňový audit prověřuje správnost údajů uvedených na daňových přiznáních, prověřuje schopnost poplatníka doložit deklarované skutečnosti a to s několikaletým odstupem. Je využívána metodika pro provádění daňových kontrol a některé finančně významné problémy jsou konzultovány s předními odborníky MF.

Tento audit si klade za cíl minimalizovat daňová rizika a zároveň optimalizovat daňovou povinnost ve vztahu daňové břemeno a rizika s ním spojená. Zde vycházíme například z poznatku, že u sporných problematik se poplatníci i daňový poradci chovají s určitou opatrností, která potom může být překonána vývojem v oficiálních výkladech MF, v legislativě a pod. Cílem je tedy vždy finanční efekt pro společnost.

Průběžný daňový dohled

Prostřednictvím tohoto nástroje zajišťujeme pro klienty daňový dohled nad zpracovávaným účetnictvím s aplikací všech změn obecně závazných právních předpisů v průběhu účetního období i po jeho skončení, tak i do podoby roční účetní závěrky nebo případně i mimořádné účetní závěrky. Dalším prvkem tohoto nástroje může být i zajištění odpovídajících vazeb mezi daňovými zákony v součinnosti se zpracovávaným účetnictvím s cílem minimalizovat daňovou zátěž u klienta.

© 2005-2012 alesco.